Bejegyzések tőle admin

Tóth Pál – utcánk névadója

                                TÓTH PÁL, PEDAGÓGUS (Miskolc, 1843. december 6. – Miskolc, 1903. október 27.) Miskolcon végezte iskolai tanulmányait, s maradandó emlékként őrizte, hogy tanárai egyike Lévay József volt. 1863-ban Sárospatakra került, ahol teológiát és filozófiát tanult. Tanulmányait 1868-ban Budapesten folytatta, ahol […]

Szeghalmy Bálint – templomunk tervezője

            SZEGHALMY BÁLINT, építészmérnök (Nagyvárad, 1889. ápr. 21. – Deggendorf, 1963. jún. 16.) Középiskolába Nagyváradon járt, 1912-ben a budapesti műegyetemen szerzett építészmérnöki oklevelet. Az 1. világháborúban megsebesült, 1919-1929 között Nagykanizsa városi mérnöke lett. Ezekben az években készültek a következő építészeti tevei: a karcagi kultúrház, a hódmezővásárhelyi iparos-egylet székháza, a szombathelyi […]

A presbiter kiskátéja

Gyülekezetünk jelenlegi gondnoka: . Tóth Andrásné .     1. Presbiter lehet a gyülekezet minden választásra jogosult – férfi vagy női – tagja, aki tisztességes és egyházias életet él. 2. A presbitereket a gyülekezet választja az egyházi szabályzatban meghatározott időre. Minden gyülekezet felelős tehát presbitereiért, mert megválasztotta őket. 3. Nem választható presbiternek az, aki az […]

A parókia

A parókia története: Egy Homonay nevezetű fegyőr építette a 20-as években családjának. A háború után az épület állami tulajdonba került. A ketté választott épület egyik felét egy posta tisztviselő (Szkárosi) lakta, a másik rész  orvosi rendelőként (Dr. Nitsch Emil) működött.  Gönczy Ákos sárospataki tanfelügyelő is lakott egy ideig benne. A gyülekezet az 50-es években vásárolta […]

Ökumenikus esküvő

Összeadunk református és katolikus feleket is, ahol ha a katolikus fél kéri katolikus pap is jelen lehet és szolgálhat a szertartást végző lelkésszel un. ökumenikus istentisztelet keretében. Eskü: Én, XY. esküszöm az élő Istenre, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes Szentháromság, egy, örök Isten, hogy ezt a nőt, akinek most Isten színe előtt kezét fogom, szeretem. […]

Orgona

Orgonánkat, a sárospataki teológiáról az államosítás után 1952-ben kaphattuk meg, az akkori templomépítő lelkész Ilosvay Ferenc közbenjárására. Az orgona 1913-ban épült a Sárospataki Református Tanítóképző Főiskola számára (4 ezer korona költséggel). Az építő Wegenstein Lipót temesvári mester volt. Ez a hangszer 2 manuállal és 16 változattal készült, pneumatikus rendszerű volt. Rieger Ottó Orgonagyár a Miskolc […]

Miskolc

A Miskóc nemzetség, amely a megyének is nevet adó Bors nemzetség egyik ága volt. Miskolcot Nagy Lajos király mezővárossá nyilvánította, bíróválasztási és végrendelkezési jogok biztosításával. A szabadságharc idején Rákóczi fejedelem Miskolcon rendezte be főhadiszállását (1704. január 18-tól március 15-ig). 1949-ben a Selmecbányáról Sopronba költöztetett Bányászati Akadémiát a nyugati határhoz túl közelinek ítélt városból keletebbre, Miskolcra […]

Lelkipásztorok, elődök

Nt. Ilosvay Ferenc lp. 1898-1980. A Zemplén megyei Alsómihályiban született 1898. február 10-én. Iskoláit itt, és a sátoraljaújhelyi piarista gimnáziumban végezte.Apja a tehetséges fiát ügyvédnek szánta, mégis amikor bement Sárospatakra, nem a jogi fakultásra, hanem a Theológiai Akadémiára iratkozott be. Első lelkészképesítő vizsgáját 1922. szeptember 12-én a másodikat 1924. szeptember 18-án tette le. Ekkor már […]

Jelenlegi lelkipásztorunk bemutatása

  https://www.facebook.com/kornel.borzsonyi/about 1996-ban szerezte meg teológiai diplomáját Debrecenben, ami után 3 évet tanult a hollandiai Kampenben. A poimenika tárgyköréből megszerezte a teológia magisztere cím (Drs) tudományos fokozatát. Segédlelkészi éveit (1996-1999) a brüsszeli, párizsi és londoni Református Egyházközségek utazó prédikátoraként töltötte. 1999-ben hazatérve három éven keresztül a Debrecen Mester utcai Református Egyházközség beosztott lelkipásztora volt, ahol szolgálatának […]

A miskolci vallásos élet története

A miskolci vallásos élet története A reformáció eléri Miskolcot is. 1543-ban Dévai Bíró Mátyás a nagy prédikátor magyarul, a reformáció szellemében szólaltatja meg Isten igéjét a Szent István templomban. A város lakossága a reformáció után szinte teljesen kálvinista lett. Az ellenreformáció egyik nagy templomépítő szerzetese Páter Kelemen Didák minorita tartományfőnök kérésére 1728-ban III. Károly engedélyezte […]