Konfirmáció

Miről szól a konfirmáció?

Minden kultúrában jellemző, hogy a felnövekvő ifjakat valamely beavatási szertartással fogadja nagykorú tagjaivá a közösség.

A keresztény egyházakban is meg van ennek a hagyománya.

A katolikus egyházban két lépésben történik: az elsőáldozással és a bérmálással. A protestáns történelmi egyházakban ennek gyakorlata a konfirmáció.

A konfirmáció hagyománya az református egyházban, a 17. században, Németországban ill. Svájcban alakult ki a pietizmusnak, ennek a gyakorló keresztény kegyességre nagy hangsúlyt fektető vallásos irányzatnak a hatására.

Magyarországon a 18. század közepétől terjedt el általánosan.
Polgári értelemben 18 éves korától számít nagykorúnak valaki. A gyülekezeti tagság szempontjából ez a határ a konfirmáció, noha egyházi tisztségviselésre az ő esetükben is csak a 18 évet betöltött személy választható meg.

Ünnepélyes keretek között a gyülekezet nagykorú tagjává fogadják a gyerekeket, akik ezután részesülhetnek az úrvacsora szentségében.

A konfirmáció latin szó, jelentése: megerősítés.

Az egyházi konfirmáció esetében a Szentlélektől kérjük a Jézusban, mint Isten fiában való hit megerősítését. Mivel a szülők és keresztszülők fogadalmat tettek a gyerek megkeresztelésekor arra, hogy hitben nevelik őt, ezért el kell, hogy jöjjön annak az ideje, amikor maga is megismeri a keresztény hit alapvető igazságait, és tudatosan vállalja egyházhoz tartozását.

Hogyan történik?

A konfirmáltak fogadalomtételük előtt 10 hónapig heti rendszerességgel részt vesznek a felkészítő órákon (vasárnaponként 11.30-12.30), ahol bevezetjük őket a keresztyén hit alapigazságaiba.

Ünnepélyes fogadalomtételükkor elhangzott szöveg:

Tegyetek immár ezek után vallást Isten és a gyülekezet színe előtt a ti hitetekről s tegyetek fogadalmat Kr-hoz és az Anyaszentegyházhoz való hűségetekről, felelvén a következő kérdésekre.

1.   Kijelentitek-e Isten és a gyülekezet színe előtt, hogy a keresztségben vállalt kötelezettséget  hitetek megvallása által önként magatokra veszitek?  (Kijelentjük)

Mondjátok el a gyülekezettel együtt fennállva egyházunk egyetemes hitvallását, az apostoli hitvallást. …

2.   Hiszitek-e, valljátok-e, hogy a J. Kr. ev.-a Istennek hatalma minden hívőnek üdvösségére, hogy J. Kr. az egyetlen közbenjáró Isten és emberek között és egyedül az ő halálába vetett hit által igazulunk meg ingyen, Isten kegyelméből? (hisszük és valljuk)

3.   Ígéritek, fogadjátok-e, hogy J.Kr.-nak igaz követői, ref. Ker. anyaszentegyházunk holtig hűséges engedelmes és áldozatra kész hívei lesztek?       (Ígérjük és fogadjuk)